Verschillen statuten VBA huidig en nieuw

De aangepaste concept statuten van de nieuwe vereniging (zoals ze gedeponeerd gaan worden bij de KvK ter voorbereiding van het fusiebesluit) treft u hier aan.

 

Hieronder zijn de verschillen met de huidige VBA statuten in een notitie weergegeven.

 

Aan
: Jan Bertus Molenkamp | directeur VBA

Van
: Cindy Smid | Zuidbroek

Betreft
: Overzicht relevante verschillen huidige en nieuwe statuten

Datum
: 24 oktober 2017

 

 

NOTITIE

 

1
Inleiding

 

1.1
VBA Beleggingsprofessionals ("VBA") en CFA Society Netherlands hebben het voornemen om te fuseren, waarbij VBA het gehele vermogen van CFA Society Netherlands onder algemene titel verkrijgt en waarbij CFA Society Netherlands ophoudt te bestaan (de "Fusie").

 

1.2
De leden van CFA Society Netherlands zullen door de Fusie lid worden van VBA. De statuten van VBA zullen ter gelegenheid van de Fusie worden gewijzigd.

 

1.3
Hierna zal worden besproken op welke relevante onderdelen de huidige statuten van VBA (de "Huidige Statuten") afwijken van de statuten (de "Voorgestelde Statuten") zoals deze zullen worden voorgelegd aan de algemene vergadering van VBA en zoals deze zullen luiden na het van kracht worden van de Fusie indien het besluit tot de Fusie waarvan de statutenwijziging van VBA onderdeel uit maakt door zowel de algemene vergadering van VBA als van CFA Society Netherlands B.V. wordt aangenomen.

 

2
Wijzigingen voorgestelde statuten ten opzichte van huidige statuten

 

2.1
Hierna worden in hoofdlijnen de relevante wijzigingen in de Voorgestelde Statuten te opzichte van de Huidige Statuten.

 

2.2
De wijzigingen zijn in hoofdlijnen als volgt:

 

2.2.1
Naam

 

 
De naam van VBA zal ter gelegenheid van de Fusie worden gewijzigd in CFA Society VBA Netherlands. Vanaf 1 januari 2022 zal de vereniging CFA Society Netherlands genaamd zijn.

 

2.2.2
Leden

 

 
De Voorgestelde Statuten kennen nog slechts één soort lidmaatschap. Ieder lid (mits niet geschorst) heeft stemrecht. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen gewone leden, buitengewone leden, geassocieerde leden, aspirant-leden, studentleden, proefleden, ereleden en seniorleden. Onder de Huidige Statuten hebben alleen gewone leden, ereleden en geassocieerde leden stemrecht. Wel bestaat op grond van de Voorgestelde Statuten de mogelijkheid de leden in categorieën in te delen die dan een verschillende bijdrage betalen. Het bestuur kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van de verplichting tot het betalen van contributie.

 

2.2.3
Kwaliteitseis

 

1.1.1.1
Het CFA Institute vereist dat leden regular member of affiliate member van CFA Institute zijn. Op grond van de Voorgestelde Statuten kunnen leden dan ook slechts zijn natuurlijke personen die als zodanig door het CFA Institute zijn geaccepteerd als Nstituen waarvan het lidmaatschap niet is ingetrokken of opgeschort.

 

1.1.1.2
Omdat bepaalde leden van VBA daar per het van kracht worden van de fusie wellicht niet of nog niet aan voldoen, is er een ontheffingsmogelijkheid opgenomen in de Voorgestelde Statuten. Alle natuurlijke personen die bij het van kracht worden van de Fusie lid zijn van VBA en niet voldoen aan de kwaliteitseis zullen een dergelijke ontheffing van deze eis krijgen er van uitgaande dat ieder lid van VBA voldoet aan de "Code of Ethics and Standards of Professional Conduct" van het CFA Institute.

 

2.2.4
Bestuur

 

1.1.1.1
De bestuurders zullen alleen uit leden van de vereniging kunnen bestaan. Onder de Huidige Statuten kan een minderheid buiten de leden worden benoemd.

 

1.1.1.3
Tot de algemene vergadering die in 2021 zal worden gehouden zal het bestuur voor de helft uit (dan voormalig) CFA leden bestaan en voor de helft uit (dan voormalig) VBA leden. Het bestuur zal uit ten minste 6 personen en altijd uit een even aantal dienen te bestaan. Bestuurders worden benoemd voor 2 jaar met de mogelijkheid 2 keer herkozen te worden voor een zelfde periode van 2 jaar. Onder de Huidige Statuten worden bestuurders benoemd voor 3 jaar en zijn zij 1 keer herbenoembaar.

 

1.1.1.4
De kandidaatstelling van bestuurders door het bestuur dan wel tien (10) leden komt niet meer terug in de Voorgestelde Statuten.

 

1.1.1.5
Aan het bestuur komen meer (onbeperkte) bevoegdheden toe:

 

3
Het bestuur is onder de Voorgestelde Statuten bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen.

 

4
De Voorgestelde Statuten bevatten niet langer de mogelijkheid besluiten van het bestuur aan de goedkeuring van de algemene vergadering te onderwerpen. Daarnaast bevatten de Voorgestelde Statuten ook niet langer specifieke besluiten die voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering behoeven (zoals voor het beleidsplan en uitgaven en verplichting door de vereniging die buiten het beleidsplan of de begroting vallen).

 

1.1.1.6
Voor het bestuur en voormalige leden van het bestuur is een vrijwaring door de vereniging in de statuten opgenomen.

 

4.1.1
Algemene vergadering

 

1.1.1.1
Onder de Voorgestelde Statuten wordt een besluit tot statutenwijziging genomen met twee derde van de stemmen. Dat is onder de Huidige Statuten drie vierde van de stemmen en mits ten minste 24 leden vertegenwoordigd zijn. Indien deze leden niet aanwezig zijn, kan een tweede vergadering worden opgeroepen.

 

1.1.1.7
De voornoemde wijze van besluitvorming (met betrekking tot de Huidige Statuten en de Voorgestelde Statuten) geldt tevens voor een besluit tot fusie, splitsing en ontbinding.

 

4.1.2
Bestemmingsreserve

 

1.1.1.1
Overeenkomstig de Voorgestelde Statuten zal een deel van het huidige vermogen van VBA tot 1 januari 2027 als bestemmingsreserve worden geadministreerd door de vereniging. Dit deel van het vermogen is gelijk aan dat deel van het vermogen van VBA dat het bedrag van CFA Society Netherlands overstijgt onmiddellijk voorafgaande aan het van kracht worden van de Fusie (het "VBA Vermogen").

 

1.1.1.8
Het Bestuur heeft de bevoegdheid om inhoud te geven aan de aanwending van het VBA Vermogen voor de in de Voorgestelde Statuten genoemde specifieke doeleinden met dien verstande dat het Bestuur daarvoor de goedkeuring behoeft van een commissie die voor dit doel zal worden ingesteld en zal dienen te bestaan uit gerenommeerde huidige VBA leden.

 

* * *

 

 

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018