Voorwaarden Pensioenfondsbestuur

Algemene Voorwaarden VBA Pakketaanbieding voor Pensioenfondsbesturen / Abonnement SPO Connects

 

1. Voor wie?
De VBA Pakketaanbieding voor pensioenfondsbesturen en/of het abonnement op SPO Connects is exclusief voorbehouden aan pensioenfondsbesturen en de directie van de pensioenfondsen. Het pakket/abonnement wordt afgesloten per pensioenfonds en is niet overdraagbaar.
2. Kosten
VBA Pakketaanbieding: € 600,- per jaar
SPO Connects: € 1.865,- per jaar.
Combi VBA Pakket en SPO Connects: € 1998,75 (€ 600 + € 1865 -25% op SPO Connects)
3. Inhoud pakket/abonnement
VBA Pakket
• Gratis toegang tot vrijwel alle bijeenkomsten van de VBA, en het jaarlijkse ALM congres tegen gereduceerd tarief. Per bijeenkomst maximaal 2 personen.
• Gratis deelname aan één module binnen Permanente educatie voor maximaal 2 personen
• Twee abonnementen op VBA Journaal (4x per jaar)
SPO Connects
• Toegang tot minimaal 3 en maximaal 4 bijeenkomsten per jaar. Per bijeenkomst maximaal 2 bestuursleden en/of directieleden van een pensioenfonds.
4. Facturatie
Prijzen gelden per kalenderjaar. Als u halverwege het jaar inschrijft, ontvangt u het eerste jaar een pro rato factuur.
Als u gebruik maakt van de combi-aanbieding, dan ontvangt u 2 facturen. Eén factuur van de VBA à € 600,- en een factuur van SPO à € 1398,75.
5. Annulering
VBA Pakket
U kunt het pakket op elk gewenst moment annuleren (schriftelijk of per e-mail). Er vindt geen restitutie plaats.
SPO Connects
Het abonnement loopt per kalenderjaar. Uiterlijk 31 december van elk jaar ontvangt iedere abonnee een uitnodiging tot verlenging van het abonnement voor het komende kalenderjaar. Aan het begin van het kalenderjaar ontvangt u de factuur voor het abonnementsgeld.
6. Wijzigingen
VBA/SPO behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden een bijeenkomst af te gelasten of te verplaatsen naar een ander tijdstip en/of locatie. 
7. Schade en verlies
VBA/SPO is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade ontstaan in verband met de bijeenkomsten. 
8. Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het door VBA/SPO verstrekte materiaal berusten uitsluitend bij VBA/SPO en/of diens licentiegevers. De door VBA/SPO verstrekte materialen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de deelnemer. De deelnemer is niet gerechtigd (opleidings)materiaal van VBA/SPO op enige wijze te verveelvoudigen en/of te openbaren, waaronder mede wordt verstaan aan derden af te staan, aan derden in gebruik te geven of te kopiëren. 
9. Acceptatie voorwaarden
Door inschrijving geeft het pensioenfonds te kennen deze voorwaarden van het VBA Pakket en SPO Connects te accepteren.

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018