Reglementen

VBA leden hebben afspraken met elkaar gemaakt hoe zij willen dat hun beroepsverenging en opleidingsinstituut opereert. Dit is vastgelegd in statuten, het huishoudelijk reglement en verschillende andere reglementen en beleidstukken. Afspraken over hoe VBA leden hun beleggingsprofessie willen uitoefenen zijn vastgelegd in de VBA gedragscode.

Statuten VBA

De statuten vormen het fundament van de vereniging. De statuten bevatten bepalingen over  essentiële onderwerpen als het doel van de vereniging, het bestuur en haar bevoegdheden, het lidmaatschap, de directie en de besluitvorming binnen de vereniging.

 

Statuten VBA Opleidingsinstituut Morreau

De statuten van de Stichting VBA Opleidingsinstituut Morreau vormen het fundament van de stichting. In de statuten zijn belangrijke bepalingen opgenomen over het doel van de stichting, het bestuur, de besluitvorming en het curatorium van de VU-VBA opleiding Investment Management.

 

Statuten Stichting Register Risk Manager for Financial Institutions

De statuten van de Stichting Register Risk Manager for Financial Institutions vormen het fundament van de stichting welke in 2014 is opgericht. In de statuten zijn belangrijke bepalingen opgenomen over onder meer het doel van deze stichting, de besluitvorming en de vertegenwoordiging. 

 

Huishoudelijk reglement VBA

In het huishoudelijk reglement van de vereniging worden enkele bepalingen uit de statuten nader geregeld. Het huishoudelijk reglement bevat onder meer bepalingen ten aanzien van het lidmaatschap, de contributie, de taken en bevoegdheden van het bestuur, de commissies van de vereniging en het VBA Journaal.

 

Directiereglement

Het bestuur heeft op basis van de statuten een directeur aangesteld. In het directiereglement is vastgelegd hoe de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld tussen het bestuur en de directie. Het directiereglement geldt voor zowel de vereniging als de stichting.

 

De Gedragscode van VBA Beleggingsprofessionals

VBA beleggingsprofessionals heeft als doel de kwaliteit van beleggingsdienstverlening  en de integriteit van beleggingsprofessionals in Nederland te bevorderen. Het gedrag van onze beleggingsprofessionals is maatgevend voor de manier waarop cliënten en de maatschappij naar de beleggingssector en de beleggingsdienstverlening in Nederland kijken. Deze gedragscode geeft daarom duidelijke uitgangspunten voor het professioneel en integer gedrag van ons als beleggingsprofessionals.

 

Reglement Tuchtcommissie en Commissie van Beroep

Het tuchtreglement is gekoppeld aan de gedragscode en regelt de benoeming en samenstelling van de tuchtcommissie, de bevoegdheden en taken van de Tuchtcommissie en de maatregelen die zij kan nemen om ongewenst gedrag van beleggingsprofessionals bij te sturen of te berispen. Het reglement Commissie van Beroep regelt de wijze waarop leden zich kunnen beklagen over beslissingen van de Tuchtcommissie dan wel het bestuur en de wijze waarop de Commissie van Beroep opereert.

 

Reglement Kascommissie

De taak en samenstelling van de Kascommissie worden in de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging globaal omschreven. Het Reglement Kascommissie geeft een nadere  invulling van de taak, werkwijze en bevoegdheid van de kascommissie.

 

Redactiestatuut VBA Journaal

Het redactiestatuut omschrijft het doel en de uitgangspunten van het VBA Journaal en regelt de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de personen en organen binnen de VBA die direct betrokken zijn bij het tot stand komen en uitgeven van het VBA Journaal.

 

Reglement collectief merk RMFI

Het reglement collectief merk RMFI regelt het gebruik van en toezicht op het collectieve dienstmerk RMFI van VBA beleggingsprofessionals.

 

Sponsorbeleid bijeenkomsten

Een van de doelen van de vereniging is kwalitatief hoogwaardige bijeenkomsten te organiseren voor haar leden, om op deze manier bij te dragen aan de kwaliteit en integriteit van de beleggingsprofessionals in Nederland. Sponsoring kan een bijdrage leveren aan het financieren van deze bijeenkomsten. In dit beleidsdocument zijn de mogelijkheden en voorwaarden ten aanzien van sponsoring opgenomen.

 

Betalingsprotocol VBA

Het betalingsprotocol borgt transparantie en zorgvuldigheid.

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018