Beleid

De VBA staat als vereniging voor kwaliteit en integriteit. Het lidmaatschap is daarmee een bevestiging van de professionele en integere wijze waarop de leden hun beroep willen uitoefenen. Leden van de VBA behoren middels hun beroepsopleiding of opgedane werkervaring tot de top van het vakgebied in Nederland. Zij beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om de beleggingsprofessie uit te kunnen oefenen.

 

Om bij te blijven op het vakgebied, is permanente educatie noodzakelijk. Van VBA leden wordt dan ook verwacht dat zij middels permanente educatie hun kennis en vaardigheden onderhouden. De VBA ondersteunt haar leden met bijeenkomsten, cursussen, de mogelijkheid om onderdelen van de reguliere VU-VBA opleiding Investment Management los te volgen en het accrediteren van extern gevolgde cursussen of opleidingen. Middels registratie op de website zijn PE inspanningen aantoonbaar voor (potentiele) werkgevers en/of opdrachtgevers alsmede de wet- en regelgever.

 

Aanbeveling aantal punten

De VBA beveelt aan om per periode van drie jaar tenminste 60 uur effectief te besteden aan permanente educatie. Uitgaande van één PE punt voor één uur effectieve tijdsbesteding aan permanente educatie correspondeert dit met een minimum aantal van 60 PE punten per periode van drie jaar.

 

Reglement Permanente Educatie

In het PE reglement staat opgenomen welke activiteiten als PE kunnen tellen en hoe toekenning van PE-punten en registratie en controle plaatshebben.

 

Puntensysteem Permanente Educatie

In het puntensysteem Permanente Educatie staat opgenomen hoe de verschillende activiteiten qua PE punten beoordeeld worden.

 

Kwaliteitsbewaking

Het curatorium Permanente Educatie houdt toezicht op het kwaliteitsniveau van de PE-programmering van de VBA.

De accreditatiecommissie beoordeelt activiteiten op kwaliteit en toegevoegde waarde. Zij stelt het aantal PE punten vast dat voor een bepaalde activiteit wordt verkregen.

Ledenlijst curatorium

Ledenlijst accreditatiecommissie

 

Klachtenprocedure permanente educatie

Mocht een VBA lid het niet eens zijn met de beslissing al of niet punten toe te kennen, of met het aantal toegekende punten heeft hij of zij de mogelijkheid hiertegen te reclameren.

 

Registratie en overzicht PE punten

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018